English | Română

Glosar

Obiectivele politicii de coeziune economică şi socială a Uniunii Europene (Convergentă, Competitivitate regională şi ocuparea forţei de muncă, Cooperare teritorială europeană) se materializează prin intermediul instrumentelor financiare: Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), Fondul Social European (FSE), Fondul de Coeziune (FC), Fondul European de Agricultură pentru Dezvoltare Regională şi Fondul European pentru Pescuit. Comisia Europeană foloseşte termenul de "Fonduri Structurale" doar pentru primele două. Acestea împreună cu Fondul de Coeziune formează ceea ce generic numim "instrumentele structurale" - 17 miliarde Euro pentru România în perioada 2007 - 2013. În total toate fondurile alocate pentru România sunt de 28 - 30 miliarde Euro.

 

Susţine dezvoltarea economică durabilă, integrată la nivel regional şi local prin mobilizarea capacităţilor locale şi diversificarea structurilor economice.

 

Domenii intervenţie: cercetare şi dezvoltare tehnologică; inovare şi antreprenoriat; societatea informaţională; protecţia mediului; prevenirea riscurilor; turism; transport; energie; investiţii în educaţie; sănătate; sprijin pentru investiţii pentru IMM-uri; dezvoltarea activităţilor economice şi sociale transfrontaliere; stabilirea şi dezvoltarea cooperării transnaţionale; promovarea lucrului în reţea (networking) şi a schimbului de experienţă între autorităţile locale şi regionale.

European Regional Development Fund

Domenii intervenţie: sporirea adaptabilităţii forţei de muncă şi a întreprinderilor; creşterea accesului pe piaţa forţei de muncă a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă şi a persoanelor inactive; prevenirea şomajului; prelungirea vieţii active şi creşterea gradului de participare pe piaţa muncii a femeilor şi migrantilor; sprijinirea incluziunii sociale a persoanelor dezavantajate şi combaterea discriminării; reforma în domeniile ocupării şi incluziunii sociale, în particular prin promovarea dezvoltării parteneriatelor şi a convenţiilor prin lucrul în reţea al actorilor relevanţi la nivel naţional, regional şi local; extinderea şi îmbunătăţirea investiţiilor în capitalul uman (educaţie şi formare profesională); întărirea capacităţii instituţionale şi a eficienţei administraţiilor publice şi serviciilor publice la nivel naţional, regional şi local, pentru a putea implementa reforme, în special în domeniul economic, social, al ocupării forţei de muncă, protecţiei mediului şi judiciar.

European Social Fund

Instrument financiar pentru finanţarea proiectelor în domeniu mediului (baraje, irigaţii, apeducte, sisteme de purificare şi fabrici de tratare a deşeurilor, controlul eroziunii, reîmpădurire, protecţia plajelor, etc) şi infrastructura pentru transportul trans - european (căi ferate, aeroporturi, autostrăzi, porturi). Aplicabil în State Membre/Regiuni cu un venit pe cap de locuitor mai mic decât 90% din media Uniunii Europene.

 

Domenii intervenţie: reţelele transeuropene de transport; proiecte majore de infrastructură de mediu; domenii care se pot dezvolta durabil şi care prezintă beneficii evidente în ceea ce priveşte protecţia mediului (eficienţă energetică şi energie regenerabilă, sisteme de transport în afara coridoarelor europene, căi ferate, transport fluvial şi maritim, sisteme de transport intermodal şi interoperabilitatea acestor sisteme, transport urban şi transport public ecologic).

European Cohesion Fund

FEADR sprijină dezvoltarea rurală şi îmbunătăţirea structurilor agricole. Câmpul de aplicabilitate: investiţii în holdinguri agricole (modernizare, reduceri de costuri, conservarea mediului, creşterea calităţii produselor); ajutor pentru crearea de ferme conduse de tineri; compensaţii pentru arii subdezvoltate; procesare şi marketingul produselor agricole; dezvoltarea şi utilizarea optimă a ariilor împădurite; suport pentru dezvoltarea comunităţilor rurale, etc.

 

Axele de sprijin sunt următoarele:

 • Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi silvic;
 • Îmbunatatirea mediului şi a zonelor rurale;
 • Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale;
 • Leader

European Agricultural Guidance and Guarantee Fund

Fondul trebuie să vizeze:

 • sprijinul politicii comune pentru piscicultura în aşa fel încât să asigure exploatarea resurselor din mediul acvatic într-un mod prin care să creeze condiţii necesare, în sensul durabilităţii economice, sociale, dar şi în termeni de mediu;
 • promovarea unei balanţe rezonabile între resurse şi capacitatea flotei comunitare;
 • întărirea competitivităţii structurilor operative şi dezvoltarea în sectorul piscicol a unor întreprinderi viabile din punct de vedere economic;
 • sprijinirea protecţiei resurselor de mediu şi a celor naturale;
 • încurajarea unei dezvoltări durabile şi îmbunătăţirea calităţii vieţii marine, de lac şi a zonelor de coastă ale căror activităţi principale sunt pescuitul şi acvacultura;
 • promovarea egalităţii între femei şi bărbaţi în dezvoltarea sectorului piscicol şi a zonelor de coastă unde se practică pescuitul.

 

Axele de sprijin sunt următoarele:

 • Măsuri pentru adaptarea flotei comunitare de pescuit
 • Acvacultura, procesarea şi marketingul piscicol şi al produselor de acvacultură
 • Măsuri de interes colectiv
 • Dezvoltarea durabilă a zonelor costiere de pescuit
 • Asistenţă tehnică

Financial Instrument for Fisheries Guidance

Programul care reflectă politica României de dezvoltare regională. Prin acesta se urmăreşte atingerea obiectivului global şi a celor specifice, privind diminuarea disparităţilor de dezvoltare dintre România şi celelalte state membre ale Uniunii Europene.

 

Axe prioritare de intervenţie:

 • Îmbunătăţirea infrastructurii publice regionale şi locale
 • Consolidarea mediului de afaceri regional şi local
 • Dezvoltarea turismului regional şi local
 • Dezvoltarea urbană durabilă
 • Asistenţă tehnică

Programul Complement este un document programatic naţional elaborat pe baza Programului Operaţional Regional (POR). Rolul său este detalierea, pe domenii de intervenţie, cine sunt beneficiarii proiectelor, activităţile eligibile, criteriile de eligibilitate şi selecţie a proiectelor, mărimea alocărilor financiare, sistemul de implementare, monitorizare şi evaluare.